Helyszín bemutatása

Nagykálló
 

Nagykálló Nyíregyházától 14 km-re délkeletre fekszik, a 4911-es számú úton, illetve vasúton könnyen megközelíthetõ.
A nagy múltú település története során hosszú ideig töltött be jelentõs közigazgatási és kulturális központi szerepet Szabolcs megye székhelyeként, mely Nyíregyháza gyors fejlõdése miatt – megrekedt.
Bár városi rangra emelkedett, sok tennivaló van még, hogy a település elérje azt az ellátottsági szintet, amely egy várostól joggal elvárható.
Nagykálló 7 szomszédos település (Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Szakoly) járási központjaként funkcionál, mely szerep hozzájárulhat a város további fejlõdéséhez.
Nagykállóban az antiszegregációs helyzetelemzés alapján öt olyan terület azonosítható be, amely szegregátumnak minõsül. Településszerkezetileg és közlekedési szempontból is vitathatatlanul a város szerves részét képezik.
A tanoda megvalósítási helyszíne a szegretátumok közelében található.
A szegregátumokban élõk hátrányos helyzetének egyik fõ oka az alacsony iskolázottsági szint, ami azután a munkanélküliség, szegénység, majd rossz lakáskörülmények formájában gyûrûzik tovább és befolyásolja negatívan a legtöbb esetben egész életre szólóan és generációkon át az emberek életkörülményeit és esélyeit a kitörésre.
Az oktatás vitathatatlanul kulcsszerepet kap a szegregáció kialakulásának megelõzésében, és a munkaerõ-piaci helyzet javításában is. A legfõbb cél a továbbtanulók arányának növelése. Fontos teendõ ezen a téren tudatosítani a szülõkben a tanulás fontosságát és szerepét a gyermekek további életében. Mindehhez szükséges a családsegítõ és gyermekjóléti intézmények bevonása is, illetve a tanoda mûködése a továbbtanulás ösztönözésében, az egyéni képességek figyelembe vételével.
A szegregátumokban élõ emberekre jellemzõ az alacsony képzettségi szint valamint a rendkívül rossz anyagi kondíciói. Átgondolt és célzott segítségnyújtás nélkül nem lesznek képesek a helyzetükön változtatni.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezõk és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezõk aránya az aktív korúakon belül az egyes szegregátumokban átlagosan 15%. (Forrás: Nagykálló Integrált Településfejlesztési Stratégia)