A kedvezményezett bemutatása

Tett Középiskola
 

2006-ban alakult iskolánk szakközépiskolai és szakiskolai képzésekkel foglalkozik. Alapfeladataink többek közt: gimnáziumi nevelés-oktatás, szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, nemzetiségi szakközépiskolai nevelés-oktatás, nemzetiségi szakiskola nevelés-oktatása, köznevelési hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnõttoktatás, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.
A kelet – magyarországi régiót tekintve kijelenthetjük, hogy a hátrányos helyzetben lévõ településeken mûködtetett iskoláinkban igyekszünk felkarolni a nehéz helyzetben lévõ fiatalokat, és színvonalas oktatást nyújtani nekik, lehetõséget teremtve egy pozitív jövõkép kialakítására. Éves szinten számtalan rendezvény megszervezésével és lebonyolításával tesszük színesebbé a gyerekek hétköznapjait.
Az iskola feladatának tekinti, hogy a térségben folyó kereskedelmi, gazdasági, informatikai, mûvészeti és az idegen nyelvi oktatás színvonalát javítsa, választékát bõvítse. Az iskola célja a nappali rendszerû oktatásban, hogy az érettségizetteknek továbbtanulási lehetõséget, elsõ- második szakma megszerzését biztosítsa. Mindezt úgy, hogy a térség munkaerõpiacára magas színvonalon képzett munkaerõt bocsát ki.
Célunk olyan nyitott fiatalok kibocsátása az iskolából, akik igényes ismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintû ismeretrendszer megszerzéséhez. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belsõ légkör, a tartalmas együttes munka Projekt címe: Tanoda program megvalósítása a Tett Szakképzõ Iskola és Gimnáziumnál Nagykállón 5 következtében jól érzi magát a tanuló és tanár egyaránt, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát, örömét.
Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érõ kudarcok számát. A tanuló egyéni fejlõdéséhez mért, a jó eredmények hangsúlyozásán, a sikereken keresztül történõ munkát tartjuk célravezetõnek. Ugyanakkor ráneveljük õket a kudarcok elviselésére is, a kettõ lehetõleg egészséges összhangjának megkeresésével. Mindezt olyan tartalmú és nyelvezetû tananyaggal kívánjuk elérni, amely egy korosztályhoz szól, érte készült, visszatükrözi vágyait, elképzeléseit. A tantervi tartalommal nem nivellálni, hanem differenciálni akarunk. Esélyt, lehetõséget biztosítva arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelõen bontakozhasson ki munkája során. Teljesítményre törekszünk, de megítélésünk alapja, hogy a tanuló és a tanár mit tesz, mit tud, mire képes, mire törekszik.
Képzési rendszerünk megteremti a szakvizsgára jelentkezés feltételrendszerét (pl.: nyelvvizsgára való felkészítés, szakdolgozat készítéséhez segítségnyújtás), a szakvizsga eredményes letételét. Személyes példamutatással is – neveljük tanulóinkat az emberi jogok tiszteletben tartására, toleranciára, empátiára.
Olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy a tanuló és a szülõ egyaránt érezze: minden esélye megvan a tanulónak az értelmi és érzelmi fejlõdésre.
Az intézmény az oktatás, a nevelés és egyéb területein igyekszik megteremteni az esélyegyenlõséget és törekszik a szabadságjogok gyakorlására. Oktatási formái között szerepel az etnikai kisebbség oktatása is, valamint egyéb hátrányos helyzetû tanulók nevelés, oktatása is.
Pedagógiai programjában is szerepel, hogy a hátrányos helyzetû, a halmozottan hátrányos helyzetû, a SNI-s, a BTMN küzdõ tanulókra különös gondot fordít. A jól teljesítõ tanulókat hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához például szakkörrel. Az intézmény szívesen vesz részt a különbözõ együttmûködési kapcsolattartási fórumokon és törekszik a szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítására.
A Tett iskoláiban a legfontosabb pedagógiai cél a tanulók korszerû ismereteinek, képességeinek és készségeinek bõvítése. A kultúra értékeinek befogadása.
Az intézmény munkája során felismerte, hogy hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatásának egyik legfontosabb feltétele a számukra biztosított oktatás jó minõsége és hatékonysága, mert Projekt címe: Tanoda program megvalósítása a Tett Szakképzõ Iskola és Gimnáziumnál Nagykállón 6 a hátrányos helyzetû tanulók társadalmi boldogulásának esélyeit nagymértékben meghatározza, hogy mi történik velük az oktatási rendszerben.
„Az intézményünk vezetõje és a tantestület minden tagja felelõs azért, hogy tisztában legyen az egyenlõ bánásmódra és esélyegyenlõségre vonatkozó jogi elõírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést és a befogadó, toleráns légkört, valamint megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlõséggel kapcsolatos ismereteit bõvítõ képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestületünk minden tagjának felelõssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közremûködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlõség sérülése esetén jelezze azt felettesének, illetve az illetékes munkatársának. „ (Forrás: Tett iskola - Pedagógiai program)